تحلیل گری مالی در تبیین نقش حسابداری مدیریت

  • روح اله وفایی پور 1
  • عبدالرضا محسنی 2
  • 1 دکتری حسابداری، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، شیراز، ایران
  • 2 استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 31 (1399) , صفحه 17-34
چاپ شده: 1399-03-17

چکیده

هدف از گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران در مورد جریان­های نقدی آینده و تبیین نقش­های حسابداری مدیریت شرکت است. این پژوهش با هدف بررسی نقش تحلیل­گری مالی در تبیین نقش حسابداری مدیریت انجام گرفت. در این تحقیق رابطه بین حسابداری مالی بر ابعاد حسابداری مدیریت (ارزش فعلی خالص، هزینه فرصت، ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت هزینه) مورد بررسی قرار گرفت. جامعه تحقیق حاضر را شاغلین حوزه مالی، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می­دهد. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات توصیفی - پیمایشی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که بین 80 نفر از افراد جامعه آماری توزیع گردید و جهت تأیید روایی از تحلیل محتوا و جهت تأیید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون رگرسیون به کمک نرم­افزار spss22 انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین حسابداری مالی با ابعاد حسابداری مدیریت (متغیرهای ارزش فعلی خالص، هزینه فرصت، ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت هزینه) رابطه معنی­دار وجود دارد که رابطه حسابداری مالی و ارزش فعلی خالص دارای بیشترین سطح معناداری و رابطه حسابداری مالی و ارزش افزوده اقتصادی دارای کمترین سطح معناداری می باشد.

کلمات کلیدی: حسابداری مالی، ارزش فعلی خالص، هزینه فرصت، ارزش افزوده اقتصادی، مدیریت هزینه

ارجاع به مقاله
وفایی پور ر. ا., & محسنی ع. (1399). تحلیل گری مالی در تبیین نقش حسابداری مدیریت. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(31), 17-34. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/374

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0