ایفای نقش رهبری تحول محور سبز مبتنی بر بهبود خلاقیت سبز از طریق هویت سازمانی سبز

  • محمدنظیر پرواز 1
  • امامعلی ساعتی 2
  • حامد شاکریان 3
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد، مهاباد، آذربایجان غربی، ایران
  • 2 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
  • 3 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 19 (1398) , صفحه 70-86
چاپ شده: 1398-09-03

چکیده

در این پژوهش نقشی که توسط رهبری تحول‎ محور سبز (سازگار با محیط زیست) در بهبود خلاقت سبز از طریق هویت سازمانی سبز ایفا شده، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و  از نظر ماهیت کمی میباشد. برای جمع ‎آوری داده ‎ها از یک پرسش‎ نامه استفاده شد که مدیران و کارکنان هتل‎ های توریستی به آن پاسخ دادند. برای این پژوهش با 250 کارمند هتل و 250 سوپروایزر و رئیس تماس گرفته شد. یافته‎ های این پژوهش نشان می ‎دهد که رهبری سبز تأثیری مثبت بر هویت سازمانی سبز دارد که به نوبة خود به بهبود خلاقیت‎ های سبز در سازمان ‎ها می‎ انجامد. هم چنین معلوم شد تخصیص منبع به عنوان یک میانجی و تعدیل‎کننده در رابطه بین هویت سازمانی سبز و خلاقیت سبز عمل می‎ کند. از این رو هتل ها باید تخصیص منابع خود را برای بهبود خلاقیت سبز بین کارکنان ‎شان افزایش دهند. بر اساس یافته‎ های این پژوهش، مفاهيم مورد نیاز برای دست اندر کاران این رشته مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی: رهبری تحول‎ محور سبز، هویت سازمانی سبز، خلاقیت سبز، تخصیص منابع، هتل ‎های توریستی

ارجاع به مقاله
پرواز م., ساعتی ا., & شاکریان ح. (1398). ایفای نقش رهبری تحول محور سبز مبتنی بر بهبود خلاقیت سبز از طریق هویت سازمانی سبز. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 3(19), 70-86. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/255

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0