نقش بی‌تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير)

  • حاتم شکری 1
  • عباس صمدی 2
  • 1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی الوند همدان، ایران
  • 2 استادیار مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ايران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 18 (1398) , صفحه 75-86
چاپ شده: 1398-08-09

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بی‌تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقيقات کاربردي و توسعه‌اي، از لحاظ ماهيت و روش جزء تحقيقات توصيفي، از لحاظ نوع داده‌ها جزء تحقيقات کمي و از لحاظ مکان و زمان اجراء جزء تحقيقات ميداني بود. جامعه آماري پژوهش شامل كليه کارکنان صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير در سطح کشور در سال 1398 به تعداد 400 نفر بودند. نمونه آماري کارکنان در اين پژوهش با توجه به جامعه آماري و با استفاده از جدول مورگان و كرجسي با روش در دسترس به تعداد 196 نفر برآورد گردید. بي‌تفاوتي سازماني با پرسشنامه دانايي فرد و همکاران (1389) و بالندگي سازماني با پرسشنامه اسپايدرز (1995) مورد سنجش قرار گرفتند. سطح بی‌تفاوتی سازمانی حدود 8/49 و بالندگی سازمانی از دیدگاه کارکنان 6/48 % بود. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS نسخه 3 نشان داد که بی‌تفاوتی سازمانی به میزان 60% بر بالندگی سازمانی تاثیر منفی گذاشت.

کلمات کلیدی: بی‌تفاوتی سازمانی، بالندگی سازمانی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

ارجاع به مقاله
شکری ح., & صمدی ع. (1398). نقش بی‌تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 3(18), 75-86. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/245

  • دفعات مشاهده مقاله: 3
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0