بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد

  • آمنه مالمیر 1
  • حمیده عباسی 2
  • رسول صریحی 3
  • سید باقر علوی 4
  • 1 استادیار گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران (نویسنده مسئول)
  • 2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، مجتمع آموزش عالی طلوع مهر قم، قم، ایران
  • 3 گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • 4 گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 18 (1398) , صفحه 55-74
چاپ شده: 1398-08-06

چکیده

اهداف: مدیریت استراتژیک منابع انسانی حاصل بکارگیری منابع انسانی و فعالیتهای برنامه ریزی شده ای است که سازمان را دردستیابی به اهدافش کمک میکند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی وعملکرد شرکت برق باختر است.

روش ها: روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت برق باختر می باشد و به روش نمونه گیری  تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه  ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات  به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.

یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ابعاد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎ برق باختر است.

 

کلمات کلیدی: عملکرد، مدیریت استراتژیک، منابع انسانی

ارجاع به مقاله
مالمیر آ., عباسی ح., صریحی ر., & علوی س. ب. (1398). بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 3(18), 55-74. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/236

  • دفعات مشاهده مقاله: 12
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 6