بررسی تاثیر جو خلاقانه سازمان بر میزان انعطاف پذیری سازمانها بواسطه نوآوری در اداره کل گاز استان گیلان

  • اسماعیل مویدی 1
  • 1 دکتری مدیریت، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه راک همپتون مالزی
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 17 (1398) , صفحه 1-20
چاپ شده: 1398-07-21

چکیده

نوآوری و ایجاد خلاقیت یکی از مهمترین عوامل در مورد موفقیت و کسب مزیت رقابتی و تقویت اقتصاد است. امروزه تقریبا تمامی سازمانها با محیط پویا و تغییرات تکنولوژیکی سریع، چرخه کوتاه زندگی محصول و جهانی سازی مواجه اند. سازمانها، بویژه سازمانهای تکنولوژیکی نیازمند خلاقیت و نوآوری برای بقا در بازار، رقابت و رشد هستند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر جو خلاقانه سازمانی ادراک شده سازمانی بر میزان انعطاف پذیری کارکنان بواسطه نوآوری در افراد می باشد. متغیرهای این تحقیق عبارتند از جو خلاقانه، انعطاف پذیری کارکنان و نوآوری افراد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره کل گاز استان گیلان می باشد. نمونه آماری برابر با 211 نفر است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که تمامی فرضیه ها تایید می شود.

کلمات کلیدی: جو خلاقانه، انعطاف پذیری کارکنان، نوآوری

ارجاع به مقاله
مویدی ا. (1398). بررسی تاثیر جو خلاقانه سازمان بر میزان انعطاف پذیری سازمانها بواسطه نوآوری در اداره کل گاز استان گیلان. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 3(17), 1-20. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/228

  • دفعات مشاهده مقاله: 38
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 18