ارتباط توانایی مدیریتی و محافظه‌کاری غیرشرطی حسابداری، با تاکید بر نقش درماندگی مالی در شرکت

  • مونا طلایی 1
  • فرزین رضایی 2
  • سمیه حیدریان 3
  • 1 کارشناسی ارشد حسابرسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین
  • 2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
  • 3 کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 14 (1398) , صفحه 1-16
چاپ شده: 1398-05-31

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط توانایی مدیریتی و محافظه‌کاری غیرشرطی حسابداری، با تاکید بر نقش درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از بعد نوع، از نوع پژوهش‌‌های توصیفی بوده که به شیوه همبستگی صورت گرفته و از بعد هدف استفاده از پژوهش، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از بعد روش گردآوری داده‌ها، نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده‌های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران و نرم‌افزار ره‌آورد نوین استفاده شده است. بر اساس شرایط در نظر گرفته برای انتخاب نمونه، 155 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سالهای 1388 تا 1395، انتخاب و اطلاعات آنها جمع‌آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه از طریق نرم‌افزار ایویوز آزمون گردیده است در این پژوهش محافظه‌کاری غیرشرطی نیز براساس معیار گیولی و هاین اندازه‌گیری شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد رابطه معناداری بین محافظه کاری غیرشرطی و توانایی مدیریت است. همچنین با با هر یک از مدل‌هادرسه دسته شرکت‌های ورشکسته، شرکت‌های منطقه تردید و شرکت‌های سالم مورد آزمون قرار گرفت، که نتایج نشان داد رابطه متفاوت توانایی مدیریتی با محافظه‌کاری غیرشرطی درشرکت های با سطح درماندگی مالی متفاوت است.

کلمات کلیدی: توانایی مدیریتی، محافظه‌کاری غیرشرطی حسابداری، درماندگی مالی

ارجاع به مقاله
طلایی م., رضایی ف., & حیدریان س. (1398). ارتباط توانایی مدیریتی و محافظه‌کاری غیرشرطی حسابداری، با تاکید بر نقش درماندگی مالی در شرکت. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 3(14), 1-16. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/197

  • دفعات مشاهده مقاله: 141
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 86