تأثیر یکپارچگی اطلاعاتی بر عملکرد مالی با رویکرد مبتنی بر دانش

  • محمد رحیم رمضانیان 1
  • عادل آذر 2
  • سیده کبری سجادی فر 3
  • 1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان
  • 2 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
  • 3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 9 (1397) , صفحه 8-21
چاپ شده: 1397-11-15

چکیده

یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی (IS) برای شرکت هایی که در طول یک زنجیره عرضه قرار دارند توجه بیشتری را از سوی محققان در زمینه مدیریت عملیات به خود جلب کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان و نحوه تاثیر یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان و نحوه تاثیر گذاری آن بر وجوه عملکرد مالی شرکت می باشد. در این تحقیق جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد شرکت های واقع در شهرک های صنعتی رشت را شامل می شود که 600 نفر هستند. براساس جدول مورگان می بایست 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب می شدند. اما حداقل نمونه قابل قبول برای نرم افزار لیزرل 350 مورد است. بنابراین 400 پرسشنامه توزیع شد که از میان آنها 350 پرسشنامه عودت داده شد که از میان آنها 300 پرسشنامه قابلیت بکارگیری داشت. در این تحقیق تمام فرضیه ها به جز فرضیه 8 تایید شده است.

کلمات کلیدی: یکپارچگی اطلاعاتی, عملکرد مالی, رویکرد مبتنی بر دانش

ارجاع به مقاله
رمضانیان م. ر., آذر ع., & سجادی فر س. ک. (1397). تأثیر یکپارچگی اطلاعاتی بر عملکرد مالی با رویکرد مبتنی بر دانش. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 2(9), 8-21. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/115

  • دفعات مشاهده مقاله: 115
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 68