مرور مقالات تابستان 1396، شماره 1

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، تابستان 1396، شماره 1   1- بررسی امکان توسعه حمل ونقل کانتینری در حوزه دریای خزر (مطالعه موردی: بندر انزلی) صفحه 1-14 آذر جعفری ، حسن قاسمی اصل مقاله   2- تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر شاخص های عملکرد سازمان (مطالعه موردی: شرکت موکت نگین مشهد) … ادامه خواندن مرور مقالات تابستان 1396، شماره 1