مرور مقالات پاییز 1397، شماره 6

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، پاییز 1397، شماره 6   1- مطالعه تطبیقی نهادهای واسطه نوآوری باز صفحه 1-19 ناصر آزاد، هادی حسینی اصل مقاله   2- ارزیابی عوامل مؤثر بر اعتماد به بانکداری تلفن همراه با تمایل مصرف کنندگان به استفاده از آن صفحه 20-32 کوثر شاکری، فرشیده ضامنی، مجید … ادامه خواندن مرور مقالات پاییز 1397، شماره 6