مرور مقالات پاییز 1396، شماره 2

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، پاییز 1396، شماره 2   1- بررسی ارتباط بین اهرم مالی و اندازه بازار با بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صفحه 1-15 امامعلی ساعتی قره موسی، حامد شاکریان، محمد میرمحمدی صدرآبادی اصل مقاله   2- آسیب‌شناسی چالش های تامین … ادامه خواندن مرور مقالات پاییز 1396، شماره 2