مرور مقالات زمستان 1396، شماره 3

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، زمستان 1396، شماره 3   1- بررسی تاثیرافشاء سود جامع بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صفحه 1-12 رضیه علی خانی ، رحمت مشغولی چافی ، محمدجعفر اسلامی ذرعی اصل مقاله   2- بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید … ادامه خواندن مرور مقالات زمستان 1396، شماره 3