نمایه پایگاه های معتبر ملی و بین المللیمرور مقالات زمستان 1396، شماره 3 | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

مرور مقالات زمستان 1396، شماره 3

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، زمستان 1396، شماره 3

 

1- بررسی تاثیر افشاء سود جامع بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-12

رضیه علی خانی ، رحمت مشغولی چافی ، محمدجعفر اسلامی ذرعی

اصل مقاله

 

2- بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

صفحه 13-32

علی علیزاده زوارم ، محمدرضا رجب زاده

اصل مقاله

 

3- تناسب اولویت های رقابتی خاص در استراتژی عملیات و نوآوری محصول

صفحه 33-49

شیما برادران قناد ، حسن دهقان دهنوی

اصل مقاله

 

4- شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران

صفحه 50-62

مهران محمدی آزاد

اصل مقاله

 

5- کاربرد منطق فازی در بررسی تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر خرید ناگهانی

صفحه 63-75

نادر حساسی ، سامان سامنی ، مینا توتونچی

اصل مقاله

 

 6- تأثیر مهارت‌های مدیران مدارس ابتدایی  بر کیفیت عملکردی

صفحه 76-84

پرستو منتی ، فاطمه صفری . سکینه رحیمی ، فائزه منصوری

اصل مقاله

 

7- بررسی تاثیر کایزن در ارتقای بهره وری شرکت های صنعتی

صفحه 85-89

سیدمحمد موسوی، سید محمود شبگو منصف

اصل مقاله

 

8- بررسي ميزان تعهد سازماني  و ارتباط آن با متغيرهاي سن و  جنس دردانشگاه پیام نور کاشان

صفحه 90-96

منيره کتابچي

اصل مقاله

 

9- نقش فناوری اطلاعات در توسعه کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط

صفحه 97-103

پرویز سعیدی ، سارا باقری

اصل مقاله

 

10- تغییرات سازمانی

صفحه 104-108

سید صادق حجتی

اصل مقاله

 

11- انطباق مالیات دفتری و مدیریت درآمد در پاسخ به کاهش نرخ مالیات

صفحه 109-116

عزیز گرد ، مهدی قاسمی

اصل مقاله

 

12- Investigating the relationship between Gardner Multiple Intelligences and Speech-Aural Skills in DBA Students of Golestan Universities

صفحه 117-125

شیرمحمد مصدق

اصل مقاله

 

13- مرور تطبیقی نظریه های توسعه سیاسی

صفحه 126-139

اکبر اعتباریان خوراسگانی، فرید قلی پور مقدم

اصل مقاله