مرور مقالات تابستان 1397، شماره 5

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، تابستان 1397، شماره 5   1- پیاده‌سازی مدل اولسن برای بررسی عوامل موثر بر قیمت سهم با لحاظ دارایی فکری: شواهدی از ایران صفحه 1-13 مهدی خجسته، مریم اشرفی اصل مقاله   2- بررسی سیستم اطلاعات مديريت پروژه در واحدهای پژوهشی صفحه 14-27 حسین رضایی، لیلا شریفیان، زهرا … ادامه خواندن مرور مقالات تابستان 1397، شماره 5