مرور مقالات بهار 1397، شماره 4

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، بهار 1397، شماره 4   1- تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی با میانجی‌گری وفاداری مشتری صفحه 1-14 کامبیز شاهرودی ، شادی صداقت اصل مقاله   2- تبیین رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ابتدایی شهر زنجان صفحه 15-23 … ادامه خواندن مرور مقالات بهار 1397، شماره 4