امتیاز ترویجی در مصاحبه دکتری، دفاع پایان نامه ارشد، نمایه پایگاه های معتبر بین المللیمرور | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری