نمایه پایگاه های معتبر ملی و بین المللیمرور | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری