نمایه پایگاههای معتبر بین المللیمرور | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری