امتیاز ترویجی در مصاحبه دکتری، دفاع پایان نامه ارشد، نمایه پایگاه های معتبر بین المللیفراخوان ارسال مقاله | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

فراخوان ارسال مقاله

علمی تخصصی مدیریت، علمی تخصصی حسابداری