امتیاز ترویجی در مصاحبه دکتری، دفاع پایان نامه ارشد، نمایه پایگاه های معتبر بین المللیتماس با ما | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

تماس با ما

آدرس:
رشت، کمربندی شهید بهشتی، خیابان شهید نظری، کوچه دهم، پلاک 305/1 کدپستی: 4145985715
شماره تماس: 01333424261
تلفن همراه:  09117605627
ایمیل: info@majournal.ir


در صورت وجود هر سوال، نظر و یا پیشنهاد می توانید از طریق این فرم به بیان آن بپردازید